Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratoremdanych osobowych jest TURCJA TOUR SP. Z O.O.Z siedzibą w Łodzi (93-285), przy ul. Ozorkowskiej 8/4, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: +48 42 203 60 75, wpisana do rejstru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000601623, NIP: 728-280-61-94, REGON: 363746379, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejstru Sądowego.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest także art. 6 ust.1 lit. F RODO, tj. Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

PRAWA UCZESTNIKA IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Uczestnikowi Imprezy Turystycznej lub innej usługi świadczonej (dalej: Uczestnik) przez Administratora przysługuje : prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda.
 2. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o wyrażoną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposoób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawoie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

a) Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych (art. 6 ust.1 lit.b-c RODO)

b) wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych, np. Rozliczeń finansowych, sprawozdawczosći rachunkowej, udzielanie odpowiedzi na reklamacje

c) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy- prawnie uzasadniony interes.

d) poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji klienta

e) przesyłanie informacji marketingowych w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu

f)marketingu bezpośredniego, w tym personalizacji treści marketingowych w celu przygotowania i przedstawienia oferty na imprezę turystyczną lub inną usługę świadczoną przez Administratora.

g) udzielania odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.turcjatour.pl oraz za pośrednictwem dedykowanych adresów e-mail

h) Administrator przetwarza dane ososbowe użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych- wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu oraz odpowiedzi na pytania użytkowników

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach wymienionych w §4 niniejszej Polityki Prywatności, w tym w szczególności: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane z dowodu osobistego lub paszportu niezbędne do weryfikacji tożsamości klienta ( miejsce urodzenia, obywatelsstwo, , seria i numer dokumentu, data wydania, data ważności, imiona rodziców, organ wydający dokument) oraz wzór podpisu.
 2. 2)Podanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia umowy i jej wykonania. Odmowa podania ww danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres świadczenia usługi oraz konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, rozpoznawania reklamacji, a także wynikacjący z innych przepisów np. Podatkowych.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych do momentu wyrażenia sprzeciwu lub wycofania zgody.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zgodnie z §4 może przekazać dane osobowe: liniom lotniczym i autokarowym, hotelom, towarzystwom ubezpieczeniowym, w tym AXA UTUiR S.A, bankom, operatorom płatności, agentom współpracującym z Administratorem, kontrahentom krajowym i zagranicznym, podmiotom odpowiedzialnym za procesy prawne i księgoweoraz podmiotom IT, w tym hostingu.
 2. Administrator może przekazać dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (GOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy.

PODSUMOWANIE

 1. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko serwisu www.turcjatour.pl oraz www.turkeytour.online a także aplikacji mobilnej.Serwisy oraz aplikacja mobilna mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przekierowaniu na inne strony zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu i działalności Administratora

Data obowiązywania: 05.11.2019